Privacyverklaring

Privacyverklaring

________________________________________
1. In het kort
________________________________________
Amygdala B.V. (hierna Profile Dynamics of wij) waardeert en respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en van personen die door de online vragenlijst in te vullen tot een drijfverenanalyse komen. Profile Dynamics gecertificeerde consultants, die gebruik maken van de Profile Dynamics®-methode, verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met Privacy Statement Profile Dynamics®-analyse.

Deze privacy verklaring richt zich op het gebruik van persoonsgegevens van website bezoekers. Profile Dynamics zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

Hieronder vind je puntsgewijs verdere uitleg:

1. In het kort
2. Wat zijn persoonsgegevens?
3. Welke persoonsgegevens vragen en verwerken wij?
4. Welke wettelijke basis hebben wij voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?
5. Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens en op basis van welke verweringsgrond?
6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
7. Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?
8. Hoe beschermt Profile Dynamics jouw persoonsgegevens?
9. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
10. Wijzigingen aan deze privacy verklaring.
11. Wat zijn jouw rechten?

________________________________________
2. Wat zijn persoonsgegevens?
________________________________________
Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres, e-mails, geslacht maar ook persoonlijke drijfveren.

________________________________________
3. Welke persoonsgegeven vragen en verwerken wij?
________________________________________
a) Informatie die jij ons verstrekt: zoals persoonsgegevens die je ons geeft wanneer je bijvoorbeeld informatie opvraagt via onze website.
b) Correspondentie: wanneer je contact met ons opneemt kan het zijn dat wij de correspondentie met jou (bijvoorbeeld via email) vastleggen.
c) Gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website: Informatie en statistieken die jouw gebruik van onze website laten zien en die wij verkrijgen door gebruik te maken van Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk), Snoobi. (https://snoobi.eu/blog/privacy/voorwaarden-gebruik-website ), Hotjar https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment.

________________________________________
4. Welke wettelijke basis hebben wij voor het verwerken van je persoonsgegevens?
________________________________________
Profile Dynamics verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en altijd op basis van een of meerdere “verwerkingsgronden” zoals opgenomen in de AVG;
1) Uitvoering van een overeenkomst
2) Onze wettelijke verplichtingen
3) Gerechtvaardigde belangen
4) Jouw expliciete toestemming
________________________________________
5. Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens en op basis van welke verwerkingsgrond?
________________________________________

Doel Toelichting Verwerkingsgrond
Reactie op jouw vragen of verzoeken  

Op het moment dat wij een verzoek om informatie of een vraag ontvangen, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om hierop te kunnen antwoorden

 

1. Uitvoering van overeenkomst

4. Expliciete toestemming

Voor marketing doeleinden  

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden op het moment dat je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

4. Expliciete toestemming
Om de veiligheid en het gebruiksgemak van onze website te verbeteren  

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om de beveiliging en de werking van onze website verder te verbeteren

3. Gerechtvaardigde belangen

________________________________________
6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
________________________________________
De bewaartermijnen zijn vastgesteld met inachtneming van toepasselijke regelgeving. Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang noodzakelijk om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor de gegevens verzameld zijn.
________________________________________
7. Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?
________________________________________
Wij bewaren jouw persoonsgegevens op servers in Nederland. Hiertoe hebben wij IT service providers ingeschakeld die jouw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies, als verwerker. Ook maken wij gebruik van andere dienstverleners. Deze partijen verwerken uitsluitend persoonsgegevens op basis van verwerkersovereenkomsten en zullen persoonsgegevens niet delen zonder onze expliciete toestemming. Alle verwerkers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

________________________________________

8. Hoe beschermt Profile Dynamics mijn persoonsgegevens?________________________________________

Profile Dynamics hanteert een samenhangend pakket van maatregelen die zijn getoetst aan de ISO-27001 normering. Profile Dynamics gebruikt eigen dedicated servers in een Nederlands datacenter dat voldoet aan de ISO-27001 en NEN7510 normeringen. Daarnaast zijn passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd in de organisatie om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

________________________________________

9. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Profile Dynamics is er zich van bewust dat de mens in de keten van (informatie)beveiliging een mogelijk risico vormt. Daarom investeren wij in bewuste, betrouwbare en goed opgeleide medewerkers. Profile Dynamics gebruikt toegangscontroles om de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot personen die dergelijke toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en taken.

________________________________________
10. Wijzigingen aan deze privacyverklaring
________________________________________
Profile Dynamics is bevoegd om tussentijds deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze website.
________________________________________
11. Wat zijn jouw rechten?
________________________________________
Onder de AVG heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder vermeld. Wanneer je je op deze rechten wilt beroepen kan dit door een email te sturen aan office@profiledynamics.nl.

Houd er rekening mee dat bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn op de uitoefening van deze rechten (bijvoorbeeld de rechten van derden) en het kan dus zo zijn dat je bepaalde rechten niet in alle situaties zult kunnen uitoefenen.

Je hebt recht op:
• Inzage in jouw persoonsgegevens
• Correctie van onjuistheden in jouw persoonsgegevens
• Verwijdering van je persoonsgegevens
• Verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken
• Overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

In aanvulling hierop, en onder bepaalde voorwaarden, bent je gerechtigd:
• Om jouw toestemming voor verwerking die gebaseerd is op expliciete toestemming in de tabel hierboven) op elk moment in te trekken;
• Bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van [Licentienemer], tenzij onze redenen om gegevens te verwerken prevaleren boven het individuele privacy recht in kwestie
• indien van toepassing: bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct-marketing (inclusief profling).

Indien je een klacht hebt over ons gebruik van jouw persoonsgegevens of onze reactie op jouw verzoek je rechten uit te oefenen, dan vragen wij je vriendelijk met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens:
Adres:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Nederland

Telefoon:
(+31) – (0)70 – 888 85 00

Of via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Adres:
Amygdala B.V./Profile Dynamics
Antilopestraat 20
1338 EE ALMERE

Telefoon:
(+31) – (0)36 – 5465243